Warunki pracy w kopalniach podziemnych mają swoją trudną specyfikę w porównaniu do warunków pracy w zakładach na powierzchni.

Prócz zagrożeń technicznych wynikających z procesów technologicznych występują również zagrożenia naturalne, związane z otaczającym wyrobiska górotworem (wodne, gazowe, wyrzutami gazów i skał, wybuchami gazów i pyłów, tąpaniami, klimatyczne).

Im głębiej zalegające złoża surowców tym większe temperatury skał otaczających i trudniejsze warunki pracy.

Obecnie w Polsce eksploatowane złoża miedzi z głębokości 1300 m i węgla z poziomów 850 do 1030 oraz soli potasowych na Białorusi pomiędzy 700 a 900m wymagają zaprojektowania sytemu wentylacji i klimatyzacji w oparciu o uwarunkowania lokalne i występujące i planowane przekroje wyrobisk górniczych , temperaturę skał otaczających, prędkość przepływu powietrza, ilość i wielkość pracujących maszyn i ludzi na danym poziomie i w danym rejonie, oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort pracujących pod ziemią załóg wielkość temperatur występujących lokalnie przy określonej wilgotności.

Polskie przepisy prawa górniczego  zobowiązują pracodawców zatrudniających pracowników pod ziemią do zapewnienia temperatury pracy nie wyższej jak 28 stopni Celsjusza, lub jeśli brak takiej możliwości do skrócenia czasu pracy załogi do 6 godzin, a wzrost temperatury do 33 stopni uważa się za pracę w warunkach akcji ratowniczej.

Zapewnienie stabilnych w czasie parametrów mikroklimatu drogą wentylacji i klimatyzacji wyrobisk jest trudne do uzyskania ale niezwykle potrzebne dla bezpiecznej i wydajnej pracy załóg górniczych.

 

Szczególnie istotnym do doboru właściwych metod i urządzeń klimatyzacji (grupowej lub centralnej) jest określenie głębokości i długości dróg wentylacyjnych jaki i potrzebnych dla zapewnienia skutecznej wentylacji i klimatyzacji długość dróg transportu wody lodowej do rejonów szczególnie wymagających schłodzenia jak i kalkulacja jej efektywności w oparciu o stosunek mocy włożonej i zainstalowanej do mocy klimatyzacji uzyskanej.

W związku z tym ,że wysokowydajne klimatyzacje o mocach kilku do kilkudziesięciu megawatów instalacje klimatyzacyjne są oparte o wytwarzanie w maszynach klimatycznych wody lodowej t.j wody o temperaturze około 2 stopnie Celsjusza należy wziąć pod uwagę uwarunkowania klienta polegających na możliwości ulokowania wytwornic wody lodowej w Powierzchniowej Stacji Klimatycznej i dostarczeniu wody lodowej szybem a potem wyrobiskami korytarzowymi do  rejonów wydobywczych i lokalnych przodków, a potem po ich schłodzeniu odprowadzeniu odebranego ciepła i wyprowadzeniu ogrzanej wody na powierzchnie ziemi i dokonania zrzutu ciepła.

W tym wypadku koniecznym elementem jest zredukowanie ciśnienia wynikającego z głębokości szybu przy pomocy wymienników ciepła lub turbiny Peltona tak by zminimalizować koszty poprzez odzysk energii z turbiny.

W przypadku zaś konieczności ulokowania wytwornic wody lodowej w wyrobiskach podziemnych konieczne jest dostosowanie wyrobiska chodnikowego poprzez jego przebudowę i przekształcenie go w Podziemną Stacje Klimatyczną z której siecią rurociągów preizolowanych ( dla wody lodowej ) jaki nieizolowanych (dla  powrotnej wody ogrzanej) rozprowadzana jest woda lodowa po podlegających ochłodzeniu rejonach wydobywczych.

W tym wypadku lokalizacja i miejsce zrzutu ciepła ma kolosalne znaczenie dla efektywności działania sytemu klimatyzacji. Jeśli odprowadzamy  ciepłą wodę na powierzchnię aby poprzez wymienniki ciepła odebrać energię cieplną i wykorzystać  ciepło uzyskane np do wstępnego podgrzania wody w łaźni kopalnianej , aby potem poprzez sytem free coolingu lub chłodnie kominowe lub chłodnice powietrzne skierować wodę do zbiorników a po jej wstępnym oczyszczeniu ponownie szybem do agregatów wody lodowej.

Doświadczeni inżynierowie naszej firmy opracują dla Państwa uwarunkowań lokalnych i technicznych projekt koncepcyjny i wykonawczy instalacji klimatyzacji wraz z obliczeniami uwzględniającymi niezbędną wymianę ciepła i chłodu oraz doborem lokalizacji i urządzeń służących do wytworzenia chłodu, przesyłu, wymienników, sterowania i monitoringu tak by jak najdłużej mogli się Państwo cieszyć sprawną instalacją.

Zapewniamy pełną obsługę klienta w zakresie od koncepcji , projektu, dostawy, montażu , oddania do eksploatacji obsługi ruchowej i serwisowania do prac konserwacyjnych i gwarancyjnych.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów pod klucz i realizacji  wymagających technicznie zadań inwestycyjnych w których realizację i wykonanie  zaangażowane są kilkuset osobowe zespoły.

Współpracując z nami wybierasz jakość i profesjonalizm, a my sprawiamy by wracał do nas klient a nie wyrób.

Oszczędność

Przy indywidualnym podejściu projektowym do Klienta zapewniamy optymalny dobór maszyn tak aby przy możliwie najniższych nakładach energetycznych utrzymywać optymalne warunki pracy.

Jakość

Dzięki współpracy z partnerami takimi jak CFT Polska czy Korfmann jesteśmy pewni niezawodności oferowanych przez nas rozwiązań.

Kolejnym ważnym czynnikiem przy planowaniu przemysłowych instalacji klimatyzacyjnych  jest jej trwałość , szczelność, zdolność do regulacji przepływów masowych wody i energii w zależności od panujących lokalnie warunków klimatycznych (temperatury i wilgotności ) , temperatur zewnętrznych  i pory roku jest odporność na zakamienianie i zanieczyszczenie sytemu poprzez zastosowanie najwyższej jakości materiałów w tym rurociągów kompozytowych, wymienników tytanowych, wydajnych systemów pompowych zapewniających pełny monitoring ciśnień i przepływów oraz odczyt i regulację zadanych i panujących temperatur.

 

Tytanowe Wymienniki

Stosujemy tytanowe wymienniki ciepła i  pełną automatyzację  przepływów.

Kompozytowe Rurociągi

Stosowane przez nas kompozytowe rurociągi służące do transportu wody lodowej zapewniają długotrwałość działania małą masę własną ułatwiającą montaż oraz odporność na zabrudzenia i zakamienienia.

GALERIA: